Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

Tatış Eğitim  ve Öğretim İşletmeciliği Tic. ve San. A.Ş., Tatış  Turizm Yatırım Özel Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği Ticaret A.Ş., İTK Manisa Özel Eğitim ve Öğretim İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret  A.Ş. (“İzmir Özel Türk Koleji”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; öğrenci ve/veya öğrenci adayının başvuru ve/veya seçme, öğrenciyi tanıma, İTK’yı tanıtma süreçlerinin yürütülmesi, bu kapsamda öğrenci velileri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve taleplerin takibi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi, tarafınız ile yürütülen ön kayıt işlemlerinin hangi aşamaya kadar devam edildiğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; ilgili kişinin açık rızanızın alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi ve korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden en az bir veya birkaç tanesine dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki İTK iştiraklerine, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere aktarılabilmekte, yurt dışında ise hizmet alınan internet sunucularına, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve açık rızanız alınmak şartı ile aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verilerinize ilişkin yazılı haklarınızla ilgili başvurularınız; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartları kapsamında, http://www.ozelturkkoleji.com/ ulaşabileceğiniz Başvuru Formu veya tarafınızca düzenlenecek dilekçe ile  İzmir Özel Türk Koleji’nin Mithatpaşa Cad. Çankaya Mah. 687 – 689 Köprü/Konak adresine veya info@itk.k12.tr adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile göndermeniz ile birlikte değerlendirmeye alınacaktır.

 

İzmir Özel Türk Koleji

Subscribe error, please review your email address.

Close

You are now subscribed, thank you!

Close

There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

Close

Your message has been sent. We will get back to you soon!

Close